Ngày 05/11/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5378/BNV-CVVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.