MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định 59/2019/NĐ-CP gồm 11 chương, 89 Điều.

tham nhũng
Ảnh minh họa

Nghị định này quy định chi tiết các điều, khoản sau đây của Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội về Luật Phòng, chống tham nhũng: Khoản 1 Điều 15; Điều 17; Điều 22; Điều 23; khoản 4 Điều 25; khoản 4 Điều 71; Điều 80; Điều 81; Điều 94.

1. Tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng

Tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng được xác định dựa trên kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm các tiêu chí thành phần sau:

– Số lượng người có hành vi tham nhũng;

– Vị trí, chức vụ của người có hành vi tham nhũng;

– Lĩnh vực để xảy ra hành vi tham nhũng;

– Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng;

– Giá trị tiền, tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra;

– Số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

2. Nghị định quy định cảnh cáo, cụ thể như sau:

– Người có chức vụ, quyền hạn nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình;

– Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

– Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

– Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác;

– Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu;

– Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước;

– Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó;

– Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình;

– Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

Đường link truy cập: Luật số 36/2018/QH14; Nghị định 59/2019/NĐ-CP


Spread the love

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of