Luật quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ|Ngày 12/6/2019 Quốc hội đã ban hành..