Cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia|Ngày 14/6/2019, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Luật số...