Người tố cáo được đảm bảo bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác|Theo Luật số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Luật tố cáo.